שדרות אלחנן

כרונולוגיה:

15/01/2013 בית המשפט המחוזי ביטל את תכניות יצחק אלחנן ב' ו-ג'

20/06/2011 הצעה לדיון חוזר בתכניות ב' ו-ג' - מצגת מיטל להבי

04/04/2011 דיון בהתנגדויות בועדה המחוזית

30/30/2011 דיון בהתנגדויות בועדה המקומית

25/11/2010 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 2615ב ו-2615ג

19/07/2010 דיון בתכניות 2615ב ו-2615ג בועדה המחוזית

01/12/2008 דיון בהפקדת תכנית 2615ב' בועדה המחוזית

19/03/2006 פרסום תוקף ברשומות לתכנית 2615א'

26/10/1995 פרסום תוקף ברשומות לתכנית 2615

הציר המתוכנן של שדרות יצחק אלחנן, מבט ממגדל שלום