רחוב קלישר - הסדרת דרך

כרונולוגיה:

28.01.2004 דיון בועדה מקומית, המלצה להפקדת התכנית בועדה המחוזית

27.08.2008 דיון בועדת המשנה לתכנון ובניה

21/01/2009 דיון בועדת המשנה לתכנון ובניה

21.09.2009 דיון מס' 755 בועדה המחוזית

יולי 2010 הופקדה התכנית בועדה המחוזית ובועדה המקומית

10.11.2010 דיון בהתנגדויות, הוחלט להמליץ לועדה המחוזית שקומת הקרקע בקלישר 40 שבבעלות העיריה תהיה לשימושים ציבוריים ומעליה משרדים

21/01/2009

תא/ 3486 - רחוב קלישר - הסדרת דרך

דיון נוסף - להצגת חוו"ד תנועתית

מטרת הדיון: הפקדה

מסלול התב"ע: בסמכות ועדה מחוזית

מיקום: לאורך רחוב קלישר מרח' הכרמל בצפון עד רח' מונטיפיורי בדרום.

כתובות:

קלישר: 19 ,17 ,15 ,13 ,11 ,9 ,7 ,5 ,3 , 1 42 ,40 ,38 ,36 ,23, 21

הכרמל: 26 , 24

מונטיפיורי : 7 , 5

התבור: 32 , 30 , 29

צדוק הכהן: 3 , 2 , 1

מוהליבר: 29 , 22

גרוזנברג 21 , 19 , 10 , 8

רחוב 1223

שטח קרקע: כ- 16.9 דונם

מתכנן: אדר' ציפרוט יהושע

יזם: הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו

בעלות: עיריית תל-אביב יפו ופרטיים

מצב תכנוני קיים:

תכנית 1200 שאושרה בשנת 1975 ייעדה את האזור של שכונות תל אביב הראשונות (נוה- צדק, שבזי, כרם-התימנים וכד') להריסה ותכנון בעתיד, הרחיבה דרכים קיימות ויצרה דרכים חדשות ורחבות המובילות לים ולמרכז העיר.

תכנית 1200 קבעה את רחוב קלישר לדרך ברוחב של 32.0 מ' באמצעות הרחבת זכות הדרך על חשבון המגרשים בדופן המזרחית של הרחוב (משמעותה הריסת המבנים). בקטע זה (הדופן המזרחית של הרחוב), קיימים כ- 14 מבנים ובהם כ 100- יח"ד (מגורים ועסקים). התכנית לא מומשה במשך יותר מ- 30 שנה ורוחב הדרך בפועל נשאר בהתאם למצב הקודם (זכות דרך של 10 מ').

לפני תכנית 1200 חלה באזור תכנית 44.

במהלך השנים שונתה התפיסה התכנונית ואושרו תכניות בתחום תכנית 1200 כגון תכנית נוה-צדק, כרם-התימנים, תכניות בין רח' הירקון לרח' הרברט סמואל שקבעו את מגמת שימור המרקמים הקיימיםבאזורים ההיסטוריים של תל אביב. בנוסף, תכנית השימור 2650 ב' קבעה שבעה מיבנים לשימור לאורך קטע הדרך המיועדת להרחבה ע"פ 1200 . כחלק מהוראות תכנית השימור נקבע ביטול הרחבת דרך (הפקעה) עד לגבול המבנה המיועד לשימור.

מצב השטח בפועל:

רוחבו של רח' קלישר בפועל הוא 10.0 מ'.

לאורך הרחוב שבעה מבנים לשימור.

הרחבת הדרך עפ"י תב"ע 1200 בצד המזרחי של הרחוב מונעת הוצאת היתרי בניה לתוספות ו/או לבניה

חדשה.

קטע הדרך המחבר את רח' קלישר עם רח' הרצל אינו מוגדר כדרך מבחינה סטטוטורית למרות שמשמש כדרך בפועל.

בדיון שהתקיים בועדה המקומית ביום 28.1.2004 (החלטה מס' 2-2004 ב 4- ), התקבלה החלטה להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית. התכנית חוזרת לועדה לצורך עדכון ובכלל זה קביעת זכויות והוראות בניה למגרשים הציבוריים שבתחומה, שינוי הקו הכחול וביצוע התאמות בתכנית בהתאם להוראות נוהל מבא"ת.

מצב תכנוני מוצע:

עדכון והבהרות לגבי החלטת הועדה המקומית מתאריך 28.1.2004 כדלקמן:

1. ביטול חלק ההפקעה להרחבת רחוב קלישר וביטול קביעת אזור לתכנון בעתיד שנקבעו בתכנית 1200 בתחום התכנית.

2. שינוי ייעוד הקרקע מ"דרך" ל"מגורים ג" ול"מבנים ומוסדות ציבור" (ייעודי קרקע התואמים לייעודים בתכנית 44).

3. קביעת זכויות בנייה והוראות בניה ע"פ תכנית 44 על שינוייה למגרשים בתחום התכנית.

4. קביעת "דרך" בין רחוב מונטיפיורי לרחוב קלישר והסדרת מגרש לבניה בקטע זה ע"י שינוי ייעוד מ "מסחרי 1" ו"מגורים ב" ל"דרך", ו"מאזור מגורים ב" ו"מסחרי" ל"מגורים מסחר ותעסוקה" (ייעודי קרקע התואמים לייעודים בתכנית 44 ).

5. קביעת זכויות והוראות בניה למגרשים הציבוריים בתחום התכנית בהתאם לעקרונות תכנית ל- 4.

זכויות בניה, גובה וצפיפות:

שטח עיקרי מעל הקרקע – עד 180% , שטח שירות מעל הקרקע – עד 40% מהשטח העיקרי, גובה - עד 5 קומות, תכסית - עד 60% משטח המגרש, תתאפשר הקמת 3 קומות מרתף עפ"י תכנית ע 1, תתאפשר הקמת מצללה בשטח עד 1/3 משטח המגרש הפנוי, תותר הקמת ביתן שמירה עפ"י תכנית 3365 , לא תותר הקמת אנטנות סולולריות על מבני ציבור.

קווי בניין:

במבנה קיים – קווי הבניין למבנה קיים בהיתר ביום אישור תכנית זו יהיו ע"פ קונטור הבניין הקיים. תותר תוספת בניה עד לקווי הבניין שע"פ התכנית הראשית.

למבנה חדש: קדמי – 4 מ'. אחורי – 5 מ'. צידי – חצי גובה המבנה ללא מעקות ומבנים טכניים, אך לא פחות מ 4 מ'.

בישיבתה מספר 08-0024 ב' מיום 27/08/2008 (החלטה מספר 2) דנה ועדת המשנה לתכנון ולבניה בתכנית והחליטה:

מהלך הדיון:

ארנון מבקש לדעת כיצד ביטול ההפקעה להרחבת הדרך בגלל תכנית השימור, מאפשר פתרונות גישה לתושבים ולשוק הכרמל.

הוסבר על ידי המתכננים כי התכנית איננה משנה את המצב הקיים בפועל. מימוש הרחבת הדרך בהתאם

לתכנית הקיימת ( 1200 ), מחייבת הפקעה והריסה של כל המבנים בדופן המזרחית של רחוב קלישר. הריסת

המבנים הקיימים והרחבת הדרך, לא בוצעה במשך שנים רבות ללא קשר לתכנית השימור.

חברי הועדה מבקשים שטיומקין יבוא לועדה להסביר את פתרונות התנועה והנגישות באזור שוק הכרמל.

החלטת הועדה:

לשוב ולדון בנוכחות משה טיומקין להסבר התנועתי במקום.

משתתפים: דורון ספיר, ארנון גלעדי, מיטל להבי, אריה שומר, יעל דיין ושמוליק מזרחי.

חו"ד הצוות

(מוגש ע"י חגי ירון) :

להפקיד את התכנית המוצעת.

החלטה זו תהיה בטלה תוך 7 חודשים מיום שנמסרה למגיש התכנית אם לא ימולאו התנאים הקבועים

בה וזאת עפ"י סעיף 86 ד' לחוק.

מקור: ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב – יפו / סדר יום מס' 09-0001 מיום 21/01/2009