שדרות אלחנןכרונולוגיה:
 
15/01/2013    בית המשפט המחוזי ביטל את תכניות יצחק אלחנן ב' ו-ג'

04/04/2011    דיון בהתנגדויות בועדה המחוזית
30/30/2011    דיון בהתנגדויות בועדה המקומית
 
25/11/2010    הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 2615ב ו-2615ג
19/07/2010    דיון בתכניות 2615ב ו-2615ג בועדה המחוזית
 
01/12/2008    דיון בהפקדת תכנית 2615ב' בועדה המחוזית
 
19/03/2006    פרסום תוקף ברשומות לתכנית 2615א'
 
26/10/1995    פרסום תוקף ברשומות לתכנית 2615
קישורים:
 

 
הציר המתוכנן של שדרות יצחק אלחנן, מבט ממגדל שלום